หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
   
   
         
 
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 

 
 
  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
 
 
  คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
  1. จัดให้มีการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
  2. จัดให้มี และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
  3. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวม
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  6. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น
  7. ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชน
  8. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  9. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลางการเกษตร
  10. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  11. ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  12. การจัดการศึกษา
  13. ส่งเสริมการกีฬา
  14. การสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  15. การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  16. การวางและจัดทำผังเมืองรวม
  17. จัดให้มีการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
จำนวนผู้เข้าชม 3,938,499 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com