การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
5.2) การประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยรับตรวจตามแบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 และแบบ ปส. (ถ้ามี) ตรวจสอบเอกสารจาก
  1. แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจตามแบบ ปอ.1 และ ปอ.2 แบบ ปอ.3 และแบบ ปส. (ถ้ามี)
  2. หนังสือนำส่งรายงาน คตง.และผู้กำกับดูแล
5.3) อปท. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบที่กำหนด ตรวจสอบเอกสารจาก
  1. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
  2. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
  3. รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
  หมวดที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.1) อปท. ดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
  1. ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการหรือไม่ โดยอาจนำข้อตกลงการปฏิบัติราชการหรือไม่ โดยอาจนำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ มาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติราชการประจำปี
6.2) มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท. และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.ซึ่งมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ ตรวจสอบจาก
  - คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลฯ ที่มีผู้แทนชุมชน องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชนจำนวน 2 คน ร่วมเป็นกรรมการ (หนังสือ มท. ที่ มท 0892.4/ว435 ลว. 11 ก.พ. 2548
  - รายงานการประชุม
  - รายงานผลการประเมินผลและเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ครบทั้ง 4 ด้านเกี่ยวกับ
1) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
2) คุณภาพของบริการ
3) ความคุ้มค่าของภารกิจ
4) ความพึงพอใจของประชาชน
  - ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมินและสั่งการเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน
  หมวดย่อยที่ 2 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
6.3) อปท. มีผลคะแนน LPA โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาตรวจสอบเอกสารหลักฐานจาก
  - ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2559 เทียบกับ ปี 2560
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 46